ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม 2560  ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในเขตอำเภอจอมทอง จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากนั้น ได้มีการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย นายณัฏฐะวุฒิ  ภัทราคม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดฮอด หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย มีการอภิปรายกลุ่มร่วมกันและ   ทำแบบทดสอบหลังการอบรม จากนั้นมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างหน่วยราชการต่อไป


เอกสารแนบ