ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจระงับข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจระงับข้อพิพาท  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 9 นาฬิกา นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจระงับข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ จักสี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สะเรียง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฮอด พร้อมด้วย พ.ต.ท. คมสันต์ ตั้งยะฤทธิ์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฮอด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและข้อกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนในสถานศึกษา ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก และเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาต่อไป


เอกสารแนบ