ศาลจังหวัดฮอด


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฮอด 220 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 052-081690-2 โทรสาร. 052-081693

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำชุมชนในเขตอำเภอฮอด จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ง ๕ อำเภอ ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดฮอด จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน การติดต่อราชการศาลเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน และปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน วิทยากรโดย นางสาวบุษราภรณ์ ดอนชวนชม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฮอด นายณรงค์ศักดิ์ จักสี ผู้พิพากษาศาลจังหวัด    แม่สะเรียง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดฮอด นายดนัยพันธ์ บุญรัง นิติกร และ    นายพงศกร เหมยากรณ์ นิติกร หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างหน่วยราชการต่อไป


เอกสารแนบ